تیر 24, 1397

مقایسه سیستمهای قفل هتلی

زمانی که جهت کنترل دربهای اتاقهای اقامتی یک هتل از سیستم BMS یا GRMS استفاده […]
مهر 17, 1396

قفلهای استاندارد و ترکیبی

هیچکدام از کمپانیهای تولید کننده قفل هتل،دارای سیستمهای کنترل اتاق GRMS نمیباشند و همچنین در […]